Leasing operacyjny-wsparcie

Agencja rozwoju przemysłu w tamach Tarczy 2.0 otrzyma od rządu 1,7 mld zł na wsparcie przedsiębiorstw.

Czytaj więcej...

Płaca minimalna na terytorium Królestwa Niderlandów 2019

Rok 2019 to liczne zmiany uregulowań w prawie holenderskim. Dzisiaj przypominamy jeszcze raz postanowienia holenderskiej ustawy o zatrudnianiu pracowników delegowanych w UE w kontekście stawek wynagrodzenia dla kierowców, stopnia ich zaszeregowania zgodnie z układem zbiorowym Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen ich dotyczącym oraz składnikami wynagrodzenia zaliczanymi do holenderskiej płacy minimalnej.

Czytaj więcej...

Jak skutecznie wypowiedzieć Pracownikowi umowę o pracę? – cz.1.

Umowa o pracę jest podstawowym dokumentem określającym warunki pracy Pracownika w danej jednostce pracodawczej. Co do zasady, do nawiązania stosunku pracy dochodzi w dniu zawarcia umowy o pracę. Jednakże nawiązanie stosunku pracy może nastąpić później niż data zawarcia umowy o pracę w dacie wskazanej w treści dokumentu. 

Czytaj więcej...

Regulaminu pracy w przedsiębiorstwie transportowym

Regulamin pracy jest dokumentem określającym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy.

Czytaj więcej...

Regulamin pracy w przedsiębiorstwie transportowym

Regulamin pracy jest dokumentem określającym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy o czym traktuj art. 104 Kodeksu pracy.

Czytaj więcej...

Czy wpis w tachografie kraju rozpoczęcia i zakończenia pracy jest obowiązkowy?

Użytkowanie tachografów cyfrowych, jako  urządzeń przeznaczonych do instalowania w pojazdach w celu automatycznego lub półautomatycznego wyświetlania,rejestrowania, drukowania, przechowywania i wysyłania szczegółowych danych dotyczących ruchu, w tym prędkości takich pojazdów i o pewnych okresach aktywności osób kierujących tymi pojazdami sprawia bardzo często kłopoty.

Czytaj więcej...

NIEMIECKIE SPEDYCJE BEZPRAWNIE POTRĄCAJĄ FRACHTY POLSKICH PRZEWOŹNIKÓW

Polscy przewoźnicy wykonujący kabotaże w Niemczech napotykają bardzo często na problem potrącania frachtów z domniemanymi szkodami w towarze spowodowanymi przez przewoźników.

Czytaj więcej...

RODO a monitoring wizyjny w zakładzie pracy

Wejście w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów RODO doprowadziło do unormowania kwestii stosowania monitoringu w zakładach pracy, która to sytuacja do tej pory nie miała swojego uregulowania w powszechnie obowiązujących w Polsce przepisach prawa.

Czytaj więcej...

Jak uchronić się przed utratą dobrej reputacji?

W związku z wprowadzeniem 30 listopada 2017 r. Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego na mocy ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie Ustawy o transporcie drogowym znacznie zwiększyło się prawdopodobieństwo utraty dobrej reputacji przez wiele firm transportowych.

Czytaj więcej...

REWOLUCJA!

Od 28 lutego 2018 ZAKAZANY jest przewóz ładunków mocowanych niezgodnie z normą EN 12 195-1.Od 28 lutego br. NADAWCY nie mogą wysłać w trasę ładunku, jeśli nie zadbali o jego unieruchomienie zgodnie z normą PN EN 12 195-1.

Czytaj więcej...

A1 DLA PRACOWNIKÓW SPOZA UNII ŁATWIEJSZE DO UZYSKANIA

Od 2 maja 2018 r. weszły w życie nowe (łatwiejsze do realizacji) wymagania uzyskania poświadczeń dokumentu A-1 dla obcokrajowców spoza Unii Europejskiej, delegowanych przez polskich pracodawców do pracy na terenie UE/EOG/Szwajcarii.

Czytaj więcej...

FRANCJA NOWE STAWKI MINIMALNE

W związku z wprowadzeniem przez Republikę Francji od dnia 1 stycznia 2018 roku podwyżki minimalnego miesięcznego wynagrodzenia, zmianie uległy również minimalne stawki godzinowe obowiązujące w transporcie międzynarodowym drogowego transportu towarów. Obecnie minimalne wynagrodzenie za pracę we Francji wynosi 9,88 euro za godzinę.

Czytaj więcej...

OD STYCZNIA 2018 R. ZMIANY W ZASADACH OPŁACANIA SKŁADEK DO ZUS

Kancelaria Prawna Viggen sp.j. informuje, że od 1 stycznia 2018 roku wchodzą nowe zasady opłacania składek ZUS, zgodnie z którymi wszystkie składki na:

– ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe),

– ubezpieczenie zdrowotne,

– fundusze(Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych, Fundusz Pracy,),

Czytaj więcej...

NOWY STANDARD JAKOŚCI SPOSOBU PRZEWOZU ŁADUNKU

Zgodnie z przepisem art. 61 ust. 17 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128) minister właściwy do spraw transportu może określić, w drodze rozporządzenia, sposób przewozu ładunku, mając na względzie sposób jego rozmieszczenia i wpływ mocowania ładunku na pojeździe oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochronę środowiska. Nadmieniony przepis został przewidziany w nowelizacji z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 222, poz. 1321), która weszła w życie 19 października 2012 r.

Czytaj więcej...

Minimalna luksemburska– instrukcja zgłaszania delegowania pracowników mobilnych krok po kroku

Maleńki Luksemburg podążając za przykładem swoich znacznie większych sąsiadów – Francji i Niemiec wprowadził płacę minimalną oraz obowiązek zgłaszania delegowanych pracowników.

Czytaj więcej...

PŁACE MINIMALNE W PIGUŁCE

W związku z ogromnym zainteresowaniem problematyką płac minimalnych w Europie, Kancelaria Prawna Viggen sp.j. przygotowała dla Państwa najważniejsze informacje dotyczące procedur w krajach, które wprowadziły obowiązek zapewnienia mobilnym pracownikom delegowanym odpowiednich stawek wynagrodzenia.

 

Czytaj więcej...

              Obejrzyj online    OBEJRZYJ ONLINE