uta czerwiec

loga na www miedzy banery

Goldhofer

loga na www miedzy banery

MAN TGX MY24 Banner 1170 x 150

loga na www miedzy banery

Mercedes lipiec

loga na www miedzy banery

VAT Polska banner

loga na www miedzy banery

Prilo 1170x150

loga na www miedzy banery

1980x617pix

Master truck baner

Zwolnienie lekarskie tylko w formie elektronicznej.

Od kiedy czekają nas takie zmiany? Na chwilę obecną funkcjonują dwa rodzaje zwolnień lekarskich – ZUS ZLA oraz tzw. e-ZLA, wystawiane w formie elektronicznej. Obie formy uprawniają do ubiegania się o zasiłek chorobowy, honorowane są przez ZUS i Pracodawców stanowiąc jednocześnie podstawę potwierdzenia czasowej niezdolności do pracy.

 

Co ulegnie zmianie?

Od 1 stycznia 2018 r. całkowicie znikną zwolnienia papierowe – ZUS ZLA, lekarze będą uprawnieni do wystawiania zwolnień jedynie w formie elektronicznej.

Co już uległo zmianie?

Już od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe zasady w kwestii dokumentowania czasowej niezdolności do pracy. Zwolnienia lekarskie wystawiane są wyłącznie po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia ubezpieczonego lub chorego członka rodziny. Dokument dotyczy czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym miejscu, gdzie wykonywana jest działalność lecznicza (stacjonarnie lub całodobowo) oraz konieczności osobistego sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad chorym członkiem rodziny.

Co musi zawierać prawidłowo wystawione zwolnienie lekarskie?

 

Zwolnienie lekarskie powinno zawierać wskazanie okresu orzeczonej niezdolności do pracy. Zazwyczaj przyjmuje się, że data, od której taki dokument obowiązuje to dzień, w którym zostało przeprowadzone badanie lekarskie lub następny dzień po badaniu. Ogólnie rzecz biorąc okres niezdolności do pracy nie powinien rozpoczynać się później niż czwartego dnia po badaniu, jeżeli bezpośrednio po nim przypadają dni wolne od pracy lub badanie przeprowadzone zostało jeszcze w okresie obowiązywania poprzedniego zwolnienia lekarskiego.

Czy lekarz może wystawić zwolnienie lekarskie z datą wsteczną?

W wyjątkowych przypadkach okres czasowej niezdolności do pracy może być orzeczony z datą wsteczną. W Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim wskazane są dwa takie wyjątki – pierwszy stanowi, że okres czasowej niezdolności do pracy może obejmować czas przed wykonaniem badania, jednak nie dłuższy niż 3 dni przed tym badaniem. W związku z powyższym lekarz musi stwierdzić, że w tym okresie pracownik był rzeczywiście niezdolny do wykonywania pracy. Drugim wyjątkiem jest sytuacja, w której okres czasowej niezdolności orzeka lekarz psychiatra.

Zwolnienia lekarskie a pobyt w szpitalu

W przypadku pobytu ubezpieczonego w szpitalu lub innej placówce wykonującej działalność leczniczą stacjonarnie/całodobowo, zwolnienie lekarskie powinno obejmować cały okres pobytu chorego i być wystawione nie później niż w dniu wypisania ubezpieczonego z jednostki. W sytuacji, gdy pobyt przekracza 14 dni, zwolnienie lekarskie lekarskie wystawia się co 14 dni.

Zwolnienia lekarskie wystawione za granicą

Polskie formularze ZUS ZLA oraz zwolnienia e-ZLA są wystawiane wyłącznie przez podmioty upoważnione do tego z mocy Ustawy. W sytuacji stwierdzenia u ubezpieczonego czasowej niezdolności do pracy poza terytorium Polski, zagraniczny lekarz obowiązany jest wystawić odpowiedni dokument, który upoważni do przyznania i wypłaty zasiłku chorobowego za okres niezdolności do pracy. Takie zagraniczne zwolnienie lekarskie powinno zawierać wskazanie placówki leczniczej lub imię i nazwisko lekarza, ponadto na dokumencie muszą widnieć daty – wystawienia zwolnienia, początkowa i końcowa data niezdolności do pracy, a także podpis. Tłumaczenie zwolnienia lekarskiego nie jest wymagane chyba, że jest ono wystawione poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, a także państw stron umów międzynarodowych w zakresie zabezpieczenia społecznego, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Zagraniczne zwolnienie lekarskie ma zatem taką samą moc prawną jak wspomniane ZUS ZLA oraz e-ZLA.

Obowiązki pracodawcy po chorobie pracownika

Zgodnie z art 229 § 2 Kodeksu pracy, jeżeli niezdolność Pracownika do pracy trwała dłużej niż 30 dni, Pracodawca obowiązany jest skierować go na badania profilaktyczne kontrolne oraz pokryć koszty tych badań. Obowiązuje taki sam wzór skierowania jak w przypadku badań wstępnych, czy okresowych, należy tylko zaznaczyć na formularzu, że skierowanie dotyczy badań kontrolnych.

*Przypominamy, że w branży transportowej o zwolnienie lekarskie mogą ubiegać się osoby wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę, umowy agencyjnej lub zlecenia albo innej o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

 

Adriana Kominowska

Kancelaria Prawna Viggen sp.j.

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

T&M nr 4/2017

Add comment

Security code Refresh

    okładkana stronę   okładka 10 2022   okladka   okładka fc   wwwokladka   okładka1   okładka 5 www

OBEJRZYJ ONLINE