Leasing operacyjny-wsparcie

Agencja rozwoju przemysłu w tamach Tarczy 2.0 otrzyma od rządu 1,7 mld zł na wsparcie przedsiębiorstw.

 

Jednym z instrumentów mających na celu odzyskanie płynności finansowej skierowanym do branży transportowej jest Leasing Operacyjny, który polega na przeniesieniu leasingu z towarzystw leasingowych do ARP Leasing, które to oferuje wydłużenie okresu leasingu o 12 kolejnych miesięcy. Kwota leasingu może oscylować w granicy 5 mln zł, a okres finansowania może trwać nawet 6 lat, łącznie z 12-miesięczną karencją. Należy jednak zwrócić uwagę na wymagania dotyczące pojazdu/naczepy, których wiek nie może przekraczać 3 lat. By skorzystać z refinansowania leasingu należy złożyć wniosek online na stronie: arp-tarcza.pl, do czego konieczne jest posiadanie aktywnego Profilu zaufanego na platformie ePUAP. Wniosek zostanie rozpatrzony do 14 dni od dnia jego złożenia wraz z załącznikami, których lista znajduje się poniżej. W razie braków formalnych przedsiębiorca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 5-dniowym.

„Lista potrzebnych dokumentów:

  1. Pełne sprawozdanie finansowe za rok 2018 (e-sprawozdanie w formacie .xml).
  2. Sprawozdanie z badania sprawozdania przez biegłego rewidenta (o ile jest sporządzane) za rok 2018 (.pdf).
  3. Bilans i Rachunek zysków i strat za rok 2019 wstępny (.pdf lub .xml)/lub Pełne sprawozdanie finansowe za rok 2019 (e-sprawozdanie w formacie .xml).
  4. Bilans i Rachunek zysków i strat lub sprawozdanie F-01/I-01 za ostatni kwartał (.pdf).
  5. Wypełniony załącznik Informacja o zobowiązaniach finansowych bilansowych i pozabilansowych wraz z parametrami ich spłaty (.pdf) – patrz „Dokumenty składane do wniosku”.
  6. Plan wpływów i wydatków w ciągu najbliższych 12 miesięcy („plan”) – dokument szczegółowo opisujący przewidywane ograniczenie działalności spowodowane epidemią koronawirusa, pokazujący spadek sprzedaży towarów lub usług*) . Zintegrowaną częścią „planu” jest Rachunek zysków i strat/F01 za 2 miesiące roku bieżącego oraz za analogiczne 2 miesiące roku poprzedniego (dla celów porównawczych) lub za kolejne 2 miesiące roku 2020. „Plan” powinien zawierać opis planowanych przez przedsiębiorcę działań w celu ustabilizowania jego sytuacji ekonomicznej oraz przedstawiać przepływy finansowe z uwzględnieniem zarówno przewidywanych wpływów tj. przychodów z bieżącej działalności, środków z tytułu uzyskanego wsparcia z innych instytucji (o ile takie wystąpią), jak i wydatków z podziałem na kategorie operacyjne i finansowe: wynagrodzenia, składki ZUS, podatki, usługi obce, koszty: dzierżawy, najmu, inne obciążenia stałe, opłaty, planowane spłaty leasingów finansowych, kredytów, pożyczek, innych zobowiązań finansowych (.pdf) - patrz „Dokumenty składane do wniosku”.
  7. Zaświadczenia: zaświadczenie ZUS, zaświadczenie US (nie starsze niż 1 miesiąc), ewentualnie oświadczenia przedsiębiorcy o braku zaległości lub ich stanie (.pdf).
  8. Dokumenty niezbędne do udzielenia leasingu: • promesa dotychczasowego leasingodawcy wskazująca wartość przedmiotu leasingu konieczną do spłacenia na rzecz leasingodawcy w celu zamknięcia dotychczasowej umowy leasingu (.pdf) • dotychczasowa umowa leasingu (.pdf) • dowód rejestracyjny leasingowanego pojazdu (.pdf) • “Karta pojazdu” leasingowanego pojazdu (.pdf) • polisa ubezpieczeniowa OC przedmiotu leasingu (.pdf) • polisa ubezpieczeniowa AC przedmiotu leasingu (.pdf)

*) Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

✓ nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego,

 lub

✓ nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.”

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Prawną Viggen sp.j.:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 509-982-577; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 519-140-984

                                                                           Piotr Rutkowski

Add comment

Security code Refresh

              Obejrzyj online    OBEJRZYJ ONLINE