UTA UTA One Banner PL 1170x150

MTU Promo Q3 22 1170x150 TM

Regulaminu pracy w przedsiębiorstwie transportowym

Regulamin pracy jest dokumentem określającym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy.

 

Ustawodawca wskazał, iż w każdym regulaminie pracy muszą być ustalone następujące kwestie:

1) organizacja pracy;

2) warunki przebywania pracowników na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu;

3) wyposażenie pracowników w narzędzia, materiały, odzież, obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej;

4) systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy;

5) pora nocna;

6) termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia za pracę;6

7) wykazy prac wzbronionych pracownikom młodocianym i kobietom;

8) rodzaje pracy i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego;

9) wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe;

10) obowiązki pracodawcy oraz pracowników dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Na pracodawcy ciąży obowiązek poinformowania pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaniem umówionej pracy;

11) obowiązujący u danego pracodawcy sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy;

12) informacja o karach porządkowych nakładanych na pracowników nieprzestrzegających ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Dodatkowo należy pamiętać o ustaleniu w regulaminie celu, zakresu oraz sposobu zastosowania monitoringu.

Wyszczególnienie spraw, które według art. 1041KP powinny zostać uregulowane w regulaminie pracy, jest przykładowe. Ustawodawca użył zwrotu "w szczególności". Oznacza to, że w regulaminie pracy mogą znaleźć się również inne postanowienia.

Ustawodawca umożliwił wprowadzenie w tym dokumencie takich postanowień, które doprecyzowują organizacje pracy z uwagi na wykonywaną działalność, charakterystycznych dla danego przedsiębiorstwa. Tym samym należy wskazać, że Regulamin Pracy zawierający wyłącznie powtórzenie przepisów Kodeksu Pracy należy uznać za bezwartościowy.

Szczególnie istotnym z punktu widzenia branży transportowej, są uregulowania w zakresie:

  • określenia systemu i wymiaru czasu pracy kierowcy;
  • przedziału czasowego doby niedzielno- świątecznej;
  • określenia godzin nocnych i nocnych kwalifikowanych;
  • długości okresu rozliczeniowego;
  • indywidualnego rozkładu czasu pracy,
  • minimalnego wynagrodzenia za granicą (MiLoG, Loi Macron itd.)

to tylko niektóre z 46 zmiennych, które Kancelaria Prawna Viggen sp. j. wprowadza do przygotowywanych regulaminów pracy i wynagradzania w celu poprawienia bezpieczeństwa przedsiębiorstwa oraz zmniejszenia wydatków.

Proszę pamiętać, iż pracodawca zatrudniający co najmniej 50 pracowników jest zobowiązany do wprowadzenia wprowadza regulamin pracy, chyba że obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy. Nie oznacza to natomiast, iż nie może wprowadzić regulaminu w przypadku zatrudnienia mniejszej liczby pracowników. Przeciwnie, Kancelaria Prawna Viggen sp. j. zaleca wprowadzić odpowiednio dostosowany do prowadzonej działalności regulamin, jeszcze przed przekroczeniem ww. progu.

Z pozoru oczywiste i prozaiczne uregulowania odgrywają bardzo istotną rolę w kwestii finansów przedsiębiorcy, dlatego tak ważne są odpowiednio wyliczone i wprowadzone postanowienia w regulaminie pracy i wynagradzania.

Każdy przedsiębiorca jest w stanie zmniejszyć koszty swojego przedsiębiorstwa, poprawić bezpieczeństwo prawne nie oszczędzając na swoich pracownikach. W związku z powyższym, korzystając z uregulowań, wiedzy i odpowiednio wprowadzonych postanowień w regulaminie pracy danego przedsiębiorstwa, jesteśmy w stanie zoptymalizować jego działanie w sposób najbardziej korzystny dla każdej ze stron.

W dobie dzisiejszych przepisów, które dają nam tak ogromne możliwości weryfikacji ustaleń prawno-pracowniczych nieskorzystanie z tej możliwości, wskazuje na brak umiejętności wykorzystania mechanizmów, które daje nam samo prawo.

Andrzej Baszyński

Anna Nieć-Mrzygłód

Kancelaria Prawna Viggen sp.j.

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

T&M nr 5/2019

Add comment

Security code Refresh

              Obejrzyj online    OBEJRZYJ ONLINE