uta czerwiec

loga na www miedzy banery

Goldhofer

loga na www miedzy banery

MAN TGX MY24 Banner 1170 x 150

loga na www miedzy banery

Mercedes lipiec

loga na www miedzy banery

VAT Polska banner

loga na www miedzy banery

Prilo 1170x150

loga na www miedzy banery

1980x617pix

Master truck baner

Regulamin pracy w przedsiębiorstwie transportowym

Regulamin pracy jest dokumentem określającym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy o czym traktuj art. 104 Kodeksu pracy.

Powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy mają charakter semiimperatywny, co oznacza, że zawarte w nich świadczenia mogą być w wewnątrzzakładowych źródłach prawa uregulowane bardziej korzystnie niż przewidują to akty wyższego rzędu, jak np. kodeks pracy, rozporządzenia wykonawcze, układy zbiorowe pracy i porozumienia zbiorowe. W myśl art. 9 § 2 i 3 postanowienia normatywne regulaminu pracy, nie mogą być mniej korzystne niż uregulowania w aktach wyższego rzędu. Oznacza to także, że chociaż hierarchicznie niższy akt, ale korzystniejszy dla pracownika, ma pierwszeństwo do zastosowania przed aktem wyższego rzędu. Tak samo ukształtowana jest relacja pomiędzy postanowieniami regulaminu pracy oraz umową o pracę lub pozostałymi podstawami nawiązania stosunku pracy (post. SN z dnia 27.02.2003 r., I PK 361/02).

Ustawodawca wskazał, iż w każdym regulaminie pracy muszą być ustalone następujące kwestie:

1) organizacja pracy;

2) warunki przebywania pracowników na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu;

3) wyposażenie pracowników w narzędzia, materiały, odzież, obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej;

4) systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy;

5) pora nocna;

6) termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia za pracę;

7) wykazy prac wzbronionych pracownikom młodocianym i kobietom;

8) rodzaje pracy i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego;

9) wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe;

10) obowiązki pracodawcy oraz pracowników dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Na pracodawcy ciąży obowiązek poinformowania pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaniem umówionej pracy;

11) obowiązujący u danego pracodawcy sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy;

12) informacja o karach porządkowych nakładanych na pracowników nieprzestrzegających ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Dodatkowo należy pamiętać o ustaleniu w regulaminie celu, zakresu oraz sposobu zastosowania monitoringu.

12) informacja o karach porządkowych nakładanych na pracowników nieprzestrzegających ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Dodatkowo należy pamiętać o ustaleniu w regulaminie celu, zakresu oraz sposobu zastosowania monitoringu.

Wyszczególnienie spraw, które według art. 1041KP powinny zostać uregulowane w regulaminie pracy, jest przykładowe. Ustawodawca użył zwrotu „w szczególności”. Oznacza to, że w regulaminie pracy mogą znaleźć się również inne postanowienia.

Ustawodawca umożliwił wprowadzenie w tym dokumencie takich postanowień, które doprecyzowują organizacje pracy z uwagi na wykonywaną działalność, charakterystycznych dla danego przedsiębiorstwa. Tym samym należy wskazać, żeRegulamin Pracy zawierający wyłącznie powtórzenie przepisów Kodeksu Pracy należy uznać za bezwartościowy.

Szczególnie istotnym z punktu widzenia branży transportowej, są uregulowania w zakresie:

  • określenia systemu i wymiaru czasu pracy kierowcy;
  • przedziału czasowego doby niedzielno- świątecznej;
  • określenia godzin nocnych i nocnych kwalifikowanych;
  • długości okresu rozliczeniowego;
  • indywidualnego rozkładu czasu pracy,
  • minimalnego wynagrodzenia za granicą (MiLoG, Loi Macron itd.);

to tylko niektóre z 46 zmiennych, które Kancelaria Prawna Viggen sp. j. wprowadza do przygotowywanych regulaminów pracy i wynagradzania w celu poprawienia bezpieczeństwa przedsiębiorstwa oraz zmniejszenia wydatków.

Proszę pamiętać, iż pracodawca zatrudniający co najmniej 50 pracowników jest zobowiązany do wprowadzenia regulamin pracy, chyba że obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy. Nie oznacza to natomiast, iż nie może wprowadzić regulaminu w przypadku zatrudnienia mniejszej liczby pracowników. Przeciwnie, Kancelaria Prawna Viggen sp. j. zaleca wprowadzić odpowiednio dostosowany do prowadzonej działalności regulamin, jeszcze przed przekroczeniem ww. progu.

Każdy przedsiębiorca jest w stanie zmniejszyć koszty swojego przedsiębiorstwa, poprawić bezpieczeństwo prawne nie oszczędzając na swoich pracownikach. Bowiem z pozoru oczywiste i prozaiczne uregulowania odgrywają bardzo istotną rolę w kwestii finansów przedsiębiorcy, dlatego tak ważne są odpowiednio wyliczone i wprowadzone zapisy w regulaminie pracy. Każdy przedsiębiorca jest w stanie zmniejszyć koszty swojego przedsiębiorstwa, jednocześnie nie oszczędzając na swoich pracownikach. W związku z powyższym, korzystając z uregulowań, wiedzy i odpowiednio wprowadzonych zapisów w regulaminie pracy danego przedsiębiorstwa, jesteśmy w stanie zoptymalizować jego działanie w sposób najbardziej korzystny dla każdej ze stron. Przekonało się już o tym wielu naszych klientów, którzy potwierdzają skuteczność regulaminu zarówno pod kątem działania organizacyjnego w przedsiębiorstwie, ale także pozytywnie przebytych kontroli wszelkich organów, dla których regulamin stanowił przedmiot badania działań w danej spółce.

W dobie dzisiejszych przepisów, które dają nam tak ogromne możliwości weryfikacji ustaleń prawno-pracowniczych nieskorzystanie z tej możliwości, wskazuje na brak umiejętności wykorzystania mechanizmów, które daje nam samo prawo. Proszę pamiętać, że pracodawca został wyposażony przez przepisy prawa pracy w odpowiednie mechanizmy tylko, aby je zastosować należy je mówiąc kolokwialnie „uruchomić”, aby to zrobić w sposób najbardziej skuteczny w danej spółce konieczna jest weryfikacja działań danego przedsiębiorstwa i kolejno wprowadzenie odpowiednich uregulowań. Bardzo często przeprowadzając optymalizacje natrafiamy na sytuację, w których brak zastosowania określonych uregulowań bezpośrednio wpływa na wzrost kosztów danego przedsiębiorcy, które to mogłyby zostać przeznaczone, czy to na rozwój przedsiębiorstwa, czy wypłaty premii pracownikom, co też z pewnością wpłynęłoby na czynnik psychologiczny w spółce. Niniejszym artykułem chcemy zwrócić szczególną uwagę na istotę regulaminu pracy i zaznaczyć, że nie jest on balastem dla pracodawcy, wręcz odwrotnie stanowi idealny mechanizm do wprowadzenia w spółce uregulowań korzystnych dla pracodawcy, a co za tym idzie takich, które zapewnią mu bezpieczeństwo, stabilność i pewność w relacjach z pracownikami. Regulaminy przygotowywane przez Kancelarię Prawną Viggen sp. j. są obszerne i precyzyjne, ale stanowią idealną podbudowę pod mądrze i nowocześnie prowadzone przedsiębiorstwo.

Andrzej Baszyński

Anna Nieć-Mrzygłód

Kancelaria Prawna Vigen sp.j.

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.)

 

Add comment

Security code Refresh

    okładkana stronę   okładka 10 2022   okladka   okładka fc   wwwokladka   okładka1   okładka 5 www

OBEJRZYJ ONLINE