ZAKRES KONTROLI NA GRUNCIE ROZPORZĄDZENIA 561/2006 WE

Niniejsza publikacja przedstawia zakres kontroli na gruncie rozporządzenia 561/2006 WE. Podtytuł: Punkt 19 preambuły rozporządzenia 561/2006 WE

„Wobec wzrostu liczby transgranicznych przewozów rzeczy i osób pożądane jest, w interesie bezpieczeństwa drogowego i polepszenia egzekwowania przepisów, aby kontrole drogowe i kontrole na terenie przedsiębiorstw obejmowały czas prowadzenia pojazdów, okresy odpoczynku i przerwy mające miejsce w innych Państwach Członkowskich lub państwach trzecich oraz aby stwierdzały, czy odpowiednie przepisy były w pełni i prawidłowo przestrzegane.” L 102/2 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 11.4.2006 (1) Dz.U. L 370 z 31.12.1985, str. 8. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 432/2004 (Dz. U. L 71 z 10.3.2004, str. 3).

Postulat wyrażony w przedmiotowej normie odnosi się do zalecenia realizacji kontroli drogowych oraz kontroli w przedsiębiorstwie, w zakresie czasu prowadzenia pojazdu, okresu odpoczynku oraz przerw, które były realizowane w innych państwach członkowskich lub państwach trzecich.

Cele, które stawia prawodawca, są oczywiste, a mianowicie „bezpieczeństwo drogowe” oraz „polepszenie egzekwowania przepisów”.

Można jednak zauważyć, że wytyczną jest zalecenie, aby przedmiotem kontroli został objęty: „czas prowadzenia pojazdu”, a nie „okres prowadzenia pojazdu”.

Jest to okoliczność, która skutkuje odmiennym sposobem naliczania kar za przekroczenie „czasu prowadzenia pojazdu”, niż miałoby to miejsce w przypadku kar za „okres prowadzenia pojazdu”.

 

Mariusz Miąsko

Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

T&M nr 5/2016

 

 

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

 

 

Add comment

Security code Refresh

              Obejrzyj online    OBEJRZYJ ONLINE