uta czerwiec

loga na www miedzy banery

Goldhofer

loga na www miedzy banery

MAN TGX MY24 Banner 1170 x 150

loga na www miedzy banery

Mercedes lipiec

loga na www miedzy banery

VAT Polska banner

loga na www miedzy banery

Prilo 1170x150

loga na www miedzy banery

1980x617pix

Master truck baner

OD 30 LIPCA br. ZMIANY W DELEGOWANIU PRACOWNIKÓW

Kancelaria Prawna Viggen Sp.j. informuje, że w związku z dokonaną nowelizacją Dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług oraz jej obowiązkową implementacją do polskiego systemu prawnego, od dnia 30 lipca 2020 roku planowane są istotne zmiany w zakresie delegowania pracowników.

 

Zmiany te mają przede wszystkim dotyczyć okresów delegowania pracowników oraz zasad ich wynagradzania. Nowe regulacje mają ponadto, usprawnić działanie mechanizmów kontroli odnośnie delegowania pracowników.

Dotychczasowo obowiązujące przepisy nie narzucały ściśle określonych ram delegowania pracowników, bowiem nie były przewidziane żadne terminy ich delegowania. Zgodnie z implementowaną nowelizacją prawa Unii Europejskiej, okres oddelegowania zostaje skrócony do 12 miesięcy. Co za tym idzie, po upływnie 12 miesięcy łącznego okresu delegowania pracownika przez pracodawcę, a zatem począwszy od 13 miesiąca, zastosowanie będą miały przepisy prawa pracy obowiązujące w danym kraju, oparte na obowiązujących tam układach zbiorowych, a zatem zastosowanie będą miały wszystkie warunki zatrudnienia. Można zatem stwierdzić, iż począwszy od zakończenia okresu oddelegowania pracownika, a zatem od 13 miesiąca zrównana zostaje sytuacja pracowników oddelegowanych, z sytuacją pracowników krajowych.

Przewidziana została również możliwość wystąpienia z umotywowanym wnioskiem do państwa przyjmującego o przedłużenie okresu powyższych 12 miesięcy delegowania pracownika, o kolejne 6 miesięcy, a zatem o wydłużenie tego okresu do 18 miesięcy. Ponadto, powyższe zmiany dotyczyć będą zarówno pracownika oddelegowanego, jak i każdego pracownika, który go zastąpił na tym samym stanowisku pracy, co za tym idzie, czas oddelegowania pracowników będzie podlegać sumowaniu.

Jednocześnie wprowadzone zostały następujące wyjątki od przedstawionej powyżej zasady, które nie będą miały zastosowania do pracownika oddelegowanego, po upływie 12 miesięcy okresu oddelegowania. Są to przepisy określające procedurę zawierania oraz rozwiązywania umów o pracę, włączając w to przepisy dotyczące zakazu konkurencji oraz uzupełniających pracowniczych systemów emerytalnych. W tym zakresie pracownika nadal będą obowiązywać przepisy kraju macierzystego.

Ponadto należy zaznaczyć, iż pomimo wyznaczenia ścisłego okresu oddelegowania pracowników, w dalszym ciągu będzie miała zastosowanie tzw. „zasada korzystniejszości”. Bowiem w przypadku, kiedy po zakończeniu okresu oddelegowania pracownika okaże się, iż przepisy państwa macierzystego pracownika są przepisami bardziej korzystnymi dla niego, niż przepisy państwa przyjmującego, wtedy mogą mieć zastosowanie przepisy korzystniejsze. Ponadto, na mocy wprowadzanej nowelizacji, rozszerzone zostaną uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy umożliwiające jej współpracę z organami kontrolnymi innych krajów.

Wprowadzone zmiany niewątpliwie będą prowadzić do podwyższenia kosztów związanych z delegowaniem pracowników. Ponadto, wymagana będzie znajomość obowiązujących przepisów prawa pracy, na terytorium danego państwa w celu zapewnienia pracownikowi oddelegowanemu, takich warunków pracy oraz płacy, jakie obowiązują pracowników krajowych, co z pewnością przysporzy polskim przedsiębiorcom dodatkowych obowiązków.

Przede wszystkim w zmianie tej chodzi o to, że przekroczenie okresu dozwolonego delegowania ponad 12 czy 18 miesięcy oznacza stosowanie np. lokalnych czy branżowych układów zbiorowych pracy i innych przepisów powszechnie obowiązujących, np. dodatkowych płatności za nieobecności w pracy, urlopów rodzicielskich, zwrotu kosztów czy odpowiedzialności deliktowej pracodawcy wobec pracownika.

WAŻNE! Na potrzeby ustalenia minimalnej płacy pracownika delegowanego do wynagrodzeń nie będą zaliczane koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania, co istotnie może zwiększyć koszt delegowania. 

WAŻNE! Dyrektywa nie zawiera żadnych wskazówek liczenia okresu 12 miesięcy bądź przedłużonego 18 miesięcy jednak Niemcy uznali, że ten okres może być liczony wstecz w stosunku do pracowników, którzy są obecnie delegowani do Niemiec. Oznacza to, że zatrudnienie pracowników takich stanie się znacznie bardziej kosztowne. 

WAŻNE! Dyrektywa nie reguluje tego czy limit okresu delegowania jest stały, nazwijmy to „dożywotni” czy też trzeba mieć przerwę żeby go zerować.

Anna Sikora – pracownik KPV

Add comment

Security code Refresh

    okładkana stronę   okładka 10 2022   okladka   okładka fc   wwwokladka   okładka1   okładka 5 www

OBEJRZYJ ONLINE