uta czerwiec

loga na www miedzy banery

Goldhofer

loga na www miedzy banery

MAN TGX MY24 Banner 1170 x 150

loga na www miedzy banery

Mercedes lipiec

loga na www miedzy banery

VAT Polska banner

loga na www miedzy banery

Prilo 1170x150

loga na www miedzy banery

1980x617pix

Master truck baner

Licencja na transport Międzynarodowy

Każda działalność transportowa, która polega na świadczeniu usług w międzynarodowych przewozach drogowych ładunków i osób, w celach zarobkowych, wymaga odpowiedniej licencji wspólnotowej. Ponadto Licencja wspólnotowa uprawnia również do wykonywania krajowego transportu drogowego.

 

 Jak uzyskać licencję?

Aby otrzymać licencję na transport międzynarodowy niezbędne jest by co najmniej jeden z członków zarządu, osoba zarządzająca transportem lub jedna z osób prowadzących działalność gospodarczą posiadała minimum trzyletnią praktykę w wykonywaniu krajowego transportu drogowego, bądź co najmniej roczną praktykę w wykonywaniu międzynarodowego transportu drogowego.

Do wniosku LR1 – O udzielenie licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy w ramach załączników należy dołączyć:

- Kserokopię zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy;

- Zaświadczenie wystawione przez organ, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) 1071/2009;

- Druk WPC – Wykaz pojazdów – ciężarowy;

- Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji wspólnotowej i wypisów z tej licencji.

W przypadku braku zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na transport drogowy konieczne będzie dodatkowo dołączenie do wniosku w formie załączników następujących dokumentów:

- Oświadczenie osoby zarządzającej transportem (druk OC – oświadczenie – zarządzający);

- Kserokopia Certyfikatu Kompetencji Zawodowych;

- Oświadczenie osoby zarządzającej transportem ( druk OK – oświadczenie – kierowcy);

- Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej (Przedsiębiorstwo musi posiadać zabezpieczenie (w postaci środków pieniężnych lub rzeczowych)  na sumę minimum  9.000 euro na pierwszy pojazd oraz 5.000 euro na każdy następny pojazd):

  • Roczne sprawozdanie finansowe – Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę lub notarialnie, wraz z odpisem biegłego rewidenta;
  • Gwarancja Bankowa;
  • Ubezpieczenie w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wystawcę lub notarialnie.

- Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;

- Oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej ( druk OB. - Zgodnie z ustawą aby otrzymać licencję przedsiębiorca musi dysponować bazą eksploatacyjną.);

- Oświadczenie o niekaralności (druk ON, przedsiębiorcy / wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS, osoby zarządzającej transportem.);

Osoby te nie mogą być karane za przestępstwa skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w ruchu lądowym, mieniu lub dokumentom (musi być spełniony warunek dobrej reputacji). Poświadczeniem jest wyciąg z Centralnego Rejestru Skazanych.

Konieczne jest by pojazdy zgłoszone do licencji spełniały warunki techniczne określone w ustawie Prawo o ruchu drogowym, a osoba ubiegająca się o licencję powinna wykazać, że ma prawo do dysponowania zgłaszanymi pojazdami. Wymagana jest kserokopia dowodów rejestracyjnych (pojazdy zarejestrowane w Polsce) z ważnymi badaniami technicznymi.

Koszt uzyskania licencji w międzynarodowym przewozie rzeczy

  • Licencja na 5 lat: 4000 zł (licencja) + 440 zł za każdy wypis z licencji
  • Licencja na 10 lat: 8000 zł (licencja) + 880 zł za każdy wypis z licencji
  • Za odnowienie wypisów do licencji 50-cio letniej na 5 lat – 40 zł za każdy wypis z licencji

Niezbędne dokumenty należy złożyć w GITD -  Biuro do Spraw Transportu Międzynarodowego Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa (osobiście, korespondencyjnie lub w formie elektronicznej).  

Słowniczek:

Licencja wspólnotowa – decyzja administracyjna wydana przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego (GITD), uprawniająca do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie zarobkowego transportu drogowego.

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – decyzja administracyjna, która upoważnia przedsiębiorcę spełniającego warunki przewidziane w rozporządzeniu WE nr 1071/2009 do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Transporcie Drogowym – dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji i wiedzy niezbędnej do podjęcia oraz wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

T&M nr 11/2020

Tekst: Piotr Rutkowski- Prawnik Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

Add comment

Security code Refresh

    okładkana stronę   okładka 10 2022   okladka   okładka fc   wwwokladka   okładka1   okładka 5 www

OBEJRZYJ ONLINE