Leasing

Branża leasingowa napędza rozwój małych firm. Branża leasingowa w 2016 roku sfinansowała inwestycje o łącznej wartości 58,1 mld zł, przekraczając wynik z 2015 roku (49,8 mld zł) – podał  Związek Polskiego Leasingu (ZPL).

 

To zasługa m.in. dynamicznego, bo 27,7 proc. w relacji rok do roku, wzrostu finansowania transportu ciężkiego.

–  Sektor leasingowy obsługuje głównie mikro i małe firmy, w mniejszym stopniu firmy średnie i duże. 16,6 proc. dynamika branży leasingowej i 58,1 mld zł wartości sfinansowanych aktywów wskazują na to, że w 2016 r. polskie firmy nie wstrzymywały inwestycji realizowanych przy udziale leasingu. To bardzo dobra wiadomość, a jednocześnie zapowiedź dalszego stabilnego finansowania firm MŚP przez sektor leasingowy – powiedział na konferencji prasowej, zwołanej ostatniego dnia stycznia, poświęconej podsumowaniu roku, Andrzej Krzemiński, przewodniczący Komitetu Wykonawczego ZPL.

  1. Krzemiński dodał, że był to już kolejny z rzędu rok z dużym, dwucyfrowym wzrostem i zanosi się na to, że w 2017 roku będzie podobnie.

Na koniec 2016 r. łączna wartość aktywnego portfela branży leasingowej w kwocie 105,1 mld zł (97,8 mld zł dla ruchomości i 7,3 mld zł dla nieruchomości) była porównywalna z wartością salda kredytów inwestycyjnych udzielonych firmom przez banki (114,5 mld zł, wg stanu na koniec 2016). Leasing to wciąż główne, obok kredytu, zewnętrzne źródło finansowania inwestycji pracujących w gospodarce. A. Krzemiński stwierdził, że firmy leasingowe są równorzędnym partnerem wobec banków w finansowaniu działalności gospodarczej.

W strukturze finansowania przedmiotów należy wyróżnić zarówno pojazdy osobowe, dostawcze i ciężarowe do 3,5 tony (stanowiące łącznie 42,1%), jak i środki transportu ciężkiego, tj. m.in. ciągniki siodłowe, naczepy/przyczepy, pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 tony, autobusy... (z łącznym udziałem w rynku na poziomie 29,7%). Udział maszyn i urządzeń, liczonych łącznie z IT, wynosi 26,4%.  

 

Kto korzysta z usług firm leasingowych?

Branża leasingowa obsługuje głównie sektor mikro i małych firm. Związek szacuje, że 53% stanowią klienci o rocznych obrotach do 5 mln zł, czyli kwalifikowane jako firmy mikro wg kryteriów Ministerstwa Rozwoju.

Ponad 70 % stanowią usługi dla firm o obrotach do 20 mln zł. Grupa ta obejmuje całość firm mikro oraz istotną część firm małych (firmy o obrotach do 10 mln euro). Można przyjąć, że ponad 3/4 swoich usług branża leasingowa kieruje łącznie do firm mikro i małych. Branża leasingowa w marginalnym stopniu finansuje sektor publiczny. Również klienci indywidualni stanowią niewielki obszar działalności firm leasingowych.

 

Dynamiczny wzrost w transporcie ciężkim

W 2016 r. nastąpił dynamiczny, bo 27,7 proc. r/r, wzrost finansowania transportu ciężkiego, obserwowany w większości kategorii tego segmentu (tj. w zakresie finansowania m.in. ciągników siodłowych, naczep/przyczep, poj. ciężarowych pow. 3,5 t i autobusów). Rozwój ten pozostaje skorelowany z 22,5 proc. dynamiką rejestracji nowych pojazdów ciężarowych w ubiegłym roku.

W 2016 r. branża leasingowa sfinansowała środki transportu ciężkiego o łącznej wartości 17,2 mld zł. Wzrosty finansowania wynikają głównie z wymiany używanego taboru na nowe pojazdy z normą Euro 6 oraz z procesów zachodzących w gospodarce: strefa euro stopniowo się rozwija (dzięki czemu rośnie nasz eksport) i rośnie popyt krajowy w Polsce. Równie istotne są: współpraca firm leasingowych z przedsiębiorstwami miejskimi (w zakresie finansowania autobusów) oraz utrzymujące się niskie ceny paliw.

         Wartość sfinansowanych leasingiem samochodów ciężarowych powyżej 3,5 t wyniosła w ubiegłym roku blisko 2 mld 519 mln zł (w 2015 r. - 2 mld 33 mln). W przypadku ciągników siodłowych było to aż ponad 8 mld 528 mln zł (w 2015 r. – ponad 6 mld 669 mln).

W finansowaniu pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 t prym wiedzie BNP Paribas Lease Group z wartością leasingowanych środków ponad 299 mln zł netto. W przypadku ciągników siodłowych (ponad 1 mld 44 mln zł) oraz przyczep i naczep (ponad 512 mln zł) na czele jest Grupa Idea Getin Leasing. W segmencie autobusów liderem jest mLeasing (ponad 228 mln zł).

 

Maszyny w okresie przejściowym

Transakcje dotyczące maszyn i innych urządzeń (liczone łącznie z IT) odnotowały ujemną (- 3,4%) dynamikę (r/r), przy wartości nowych umów na poziomie 15,3 mld zł. Finansowanie maszyn w 2016 r. pozostawało pod dużym wpływem okresu przejściowego pomiędzy kolejnymi perspektywami finansowymi dotyczącymi środków unijnych. Spadki miały miejsce w różnych kategoriach mocno powiązanych z absorpcją funduszy unijnych.

Sektor finansowania maszyn wyłącznie za pośrednictwem leasingu jeszcze w I półroczu 2016 notował relatywnie słaby, bo 2,1-proc. wzrost w ujęciu rocznym. Dynamika ta przyspieszyła do 12,3% r/r w II półroczu, z 26,2-proc. wynikiem za sam grudzień. Wyniki drugiego półrocza były już zgodne ze wzrostem gospodarczym, w coraz większym stopniu bazującym na popycie wewnętrznym oraz z wysokim poziomem wykorzystania zdolności produkcyjnych w polskich firmach. Pozwala to oczekiwać wyższej dynamiki dla maszyn finansowanych leasingiem w dalszej części 2017 roku. Na rynku sprzętu budowlanego przoduje Europejski Fundusz Leasingowy (wartość leasingowanych środków prawie 355 mln zł).

 

Wyniki badania koniunktury branży leasingowej

ZPL kwartalnie realizuje Badanie koniunktury branży leasingowej. Badanie jest przeprowadzane wśród osób odpowiedzialnych za sprzedaż w firmach zrzeszonych w ZPL. Dane dotyczą oceny mijającego okresu oraz trendów w kolejnym kwartale.

W I kw. 2017 r. ankietowane firmy oczekują wzrostu zatrudnienia oraz przyspieszenia aktywności sprzedażowej. Jednocześnie spodziewają się nieznacznego pogorszenia jakości portfela leasingowego. Badane firmy oczekują też wyższego poziomu finansowania dla wszystkich głównych grup środków trwałych, przy czym zdecydowanie najlepsze perspektywy widzą dla finansowania pojazdów lekkich oraz transportu ciężkiego. Nieco słabsze perspektywy rysują się dla maszyn i IT.

 

Prognoza na 2017 r.

W 2017 roku branża leasingowa oczekuje wzrostu na poziomie 16,5% i 67,7 mld zł łącznej wartości udzielonego finansowania. Analizy przygotowane przez Marcina Nieplowicza, dyrektora ds. statystyki i monitorowania rynku ZPL zakładają, że dynamika rynku w 2017 r. będzie zgodna z prognozowanym wzrostem inwestycji prywatnych i scenariuszem rozwoju gospodarczego kraju. Prognozowany rozwój rynku w zrównoważony sposób będzie oparty o pojazdy lekkie, ze względu na mocny popyt krajowy i korzystne przepisy fiskalne, pojazdy ciężkie (za sprawą wymiany starego taboru samochodowego na nowe pojazdy z normą spalania Euro 6 i utrzymujący się wzrost eksportu) oraz finansowanie maszyn.

Oczekiwane przyspieszenie wzrostu gospodarczego w 2017 roku oraz start funduszy unijnych z perspektywy finansowej na lata 2014-2020 spowodują, że finansowanie maszyn stanie się ważnym i stabilnym motorem rozwoju branży leasingowej. M. Nieplowicz stwierdził na konferencji prasowej, że utrzymują się stabilne, korzystne trendy na rynku pracy, postępuje spadek bezrobocia, a zatrudnienie w firmach wzrastało nawet w grudniu 2016, mimo że ostatni miesiąc roku z reguły był okresem spadku zatrudnienia. Pracodawcy chcą nadal zwiększać zatrudnienie. W grudniu wróciła inflacja, która w niewielkim rozmiarze jest pozytywnym objawem rozwoju. W warunkach rosnącej konsumpcji klienci leasingowi, zwłaszcza mniejsze firmy, chętniej inwestują. Rosną możliwości eksportowe, także do Rosji. W grudniu ruszyły płatności unijne z perspektywy finansowej 2014-2020. Od czerwca do końca 2016 r. zaakceptowano projekty unijne z tejże perspektywy na kwotę 115 mld zł (10 tys. wniosków – to 24 proc. łącznej puli Polski w ramach polityki spójności). Według prelegenta w drugiej połowie 2017 roku na dobre powinny ruszyć inwestycje związane z finansowaniem unijnym, co będzie oznaczało rozwój m.in. na rynku transportu i maszyn budowlanych.

Tekst: Zbigniew majerowski

T&M nr 2/2017

 

 

Add comment

Security code Refresh

              Obejrzyj online    OBEJRZYJ ONLINE