uta czerwiec

loga na www miedzy banery

Goldhofer

loga na www miedzy banery

MAN TGX MY24 Banner 1170 x 150

loga na www miedzy banery

Mercedes lipiec

loga na www miedzy banery

VAT Polska banner

loga na www miedzy banery

Prilo 1170x150

loga na www miedzy banery

1980x617pix

Master truck baner

KOLEJNE ZMIANY W KODESKIE PRACY. NOWY WZÓR ŚWIADECTWA PRACY JUŻ OD 23 MAJA

Od 26 kwietnia 2023 roku zaczęły obowiązywać kolejne zmiany w Kodeksie Pracy związane implementacją dwóch unijnych dyrektyw: Work Life Balance oraz o informowaniu. Dodatkowo, od 23 maja zmianie ulegnie również wzór świadectwa pracy.

 1. Dodatkowe dni wolne od pracy

W związku z uchwalonymi zmianami, w Kodeksie Pracy pojawiły się nowe urlopy, które zwiększyły wymiar dni wolnych:

 • 2 dni urlopu z powodu działania siły wyższej
 • 5 dni urlopu opiekuńczego

Okres urlopu opiekuńczego będzie wliczany do okresu zatrudnienia. Za czas urlopu pracownikowi nie będzie przysługiwało wynagrodzenie. Pracodawca nie będzie mógł odmówić udzielenia pracownikowi tego urlopu.

 

 1. Elastyczny czas pracy dla rodziców dzieci do lat 8.

W dodanym art. 1881 w § 1 Kodeksu Pracy wskazano, że pracownik i jednocześnie rodzic dziecka do lat 8 będzie mógł wnioskować o elastyczną organizację pracy. Wniosek może zostać złożony w postaci papierowej lub elektronicznej. Za elastyczną organizację pracy uważa się pracę zdalną, system czasu pracy, o którym mowa w art. 139, art. 143 i art. 144 Kodeksu pracy, rozkłady czasu pracy, o których mowa w art. 1401 lub art. 142 Kodeksu pracy, oraz obniżenie wymiaru czasu pracy. Wniosek trzeba będzie złożyć w terminie nie krótszym niż 21 dni przed planowanym rozpoczęciem korzystania z elastycznej organizacji pracy.

 

 1. Dodatkowe przerwy w pracy

Nowelizacja Kodeksu Pracy wprowadza także dwie dodatkowe przerwy wliczane do czasu pracy. Obecnie oprócz przerwy 15 minutowej przy 8-godzinnym czasie pracy została dodana:

 • druga przerwa trwająca co najmniej 15 minut, jeśli dobowy wymiar pracy pracownika jest dłuższy niż 9 godzin pracy;
 • trzecia przerwa trwająca co najmniej 15 minut, jeśli dobowy wymiar czasu pracy pracownika jest dłuższy niż 16 godzin.

 

 1. Informacja o warunkach zatrudnienia.

W art. 29 § 3 Kodeksu Pracy zostało wskazane, że pracodawca ma obowiązek informowania o warunkach zatrudnienia pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej, nie później niż w terminie 7 dni od dnia dopuszczenia pracownika do pracy (wcześniej 7 dni od zawarcia umowy). Rozszerzony został również katalog informacji o warunkach zatrudnienia.

 

 1. Informacja o zmianie warunków zatrudnienia

Zgodnie z zapisem art. 29 § 32 Kodeksu Pracy, pracodawca ma obowiązek informowa

pracownika o zmianie adresu swojej siedziby, a w przypadku pracodawcy będącego osobą fizyczną nieposiadającego siedziby, adresu zamieszkania, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zmiany adresu. .

 

 1. Umowa o pracę na okres próbny.

Zatrudnienie pracownika na okres próbny nie może przekraczać 3-miesięcy. Wyjątkiem od 3-miesięcznego okresu umowy na okres próbny jest sytuacja, gdy pracodawca uzgodni z pracownikiem, że umowa przedłuża się o czas urlopu, a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli wystąpią takie nieobecności.

 

 1. Zmiana formy zatrudnienia

Art. 293 § 1 Kodeksu pracy przewiduje że, pracownik zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy, będzie mógł raz w roku kalendarzowym wystąpić do pracodawcy z wnioskiem, złożonym w postaci papierowej lub elektronicznej, o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy, w tym polegające na zmianie rodzaju pracy lub zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy. Nie będzie to dotyczyło pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na okres próbny.

 

 1. Zakaz niekorzystnego traktowania pracownika w zatrudnieniu z powodu korzystania z uprawnień pracowniczych.

Na podstawie nowego art. 183e Kodeksu pracy, skorzystanie przez pracownika z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia przepisów prawa pracy, w tym zasady równego traktowania w zatrudnieniu, nie może być podstawą jakiegokolwiek niekorzystnego traktowania pracownika, a także nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec pracownika, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie bez wypowiedzenia przez pracodawcę.

 

 1. Prawo do jednoczesnego zatrudnienia lub wykonywania pracy na innej podstawie.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami pracodawca nie będzie mógł zakazać pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą lub jednoczesnego pozostawania w stosunku prawnym będącym podstawą świadczenia pracy innym niż stosunek pracy.

Zapisu tego nie będzie stosowało się w przypadku zawarcia umowy o zakazie konkurencji, a także jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej.

 

 1. Obowiązek informowania o wolnych stanowiskach pracy, procedurach awansu i zapewnieniu szkoleń przez pracodawcę.

W art. 942 Kodeksu Pracy dodano obowiązek pracodawcy dotyczący informowania pracowników o możliwości awansu oraz o wolnych stanowiskach pracy.

Dodano również nowy art. 9413 Kodeksu pracy, zgodnie z którym w przypadku obowiązku pracodawcy przeprowadzenia szkoleń pracowników, niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju pracy lub pracy na określonym stanowisku, szkolenia takie będą odbywały się na koszt pracodawcy oraz w miarę możliwości w godzinach pracy pracownika.

 

 1. Ochrona pracownika przed zwolnieniem

W art. 294 § 1 Kodeksu pracy, wskazano sytuacje nie mogące stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę lub jej rozwiązanie bez wypowiedzenia przez pracodawcę, przyczyny uzasadniającej przygotowanie do wypowiedzenia lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia albo przyczyny zastosowania działania mającego skutek równoważny do rozwiązania umowy o pracę, chyba że pracodawca udowodni, że przy rozwiązywaniu umowy o pracę lub zastosowaniu działania mającego skutek równoważny do rozwiązania umowy o pracę kierował się innymi powodami.

 

 1. Wydłużenie urlopu macierzyńskiego

Nowe przepisy przewidują wydłużenie urlopu rodzicielskiego o dodatkowe dwa miesiące. Jego wymiar formalnie wzrośnie z obecnych 32 tygodni do 41 tygodni. Ten dodatkowy czas w praktyce będzie dedykowany ojcom, tzn. przepadnie, jeśli go nie wykorzystają (dni wolne nie będą przechodzić na matkę).

 

Zmiana dotycząca zasad wykorzystywania urlopu rodzicielskiego.

Urlop rodzicielski będzie udzielany jednorazowo albo w nie więcej niż 5 częściach, nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia.

 

 1. Zmiany we wzorze świadectwa pracy

Regulacja i nowy wzór dokumentu zaczną obowiązywać od  23 maja. Rozporządzenie zmieniające nie zawiera przepisów przejściowych – pracodawcy będą mieli zatem obowiązek wystawiania zaktualizowanych świadectw pracy od dnia wejścia w życie nowych przepisów.

Nowy wzór świadectwa pracy został dostosowany do znowelizowanych przepisów Kodeksu Pracy – zgodnie z nowymi wytycznymi, pracodawca będzie miał obowiązek zamieścić w świadectwie pracy informacje o wykorzystanych przez pracownika dniach: 1). okazjonalnej pracy zdalnej, 2). zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej, 3). urlopu opiekuńczego.

 

Karolina Grzelec,

prawnik,

Kancelaria Prawna Viggen

Add comment

Security code Refresh

    okładkana stronę   okładka 10 2022   okladka   okładka fc   wwwokladka   okładka1   okładka 5 www

OBEJRZYJ ONLINE