Trzech wspaniałych

Trzej wiodący producenci pojazdów użytkowych – Daimler Truck, TRATON GROUP i Volvo Group – zawarli wiążące porozumienie o utworzeniu spółki joint venture.

Przewiduje ono budowę i eksploatację w Europie publicznej sieci punktów ładowania o wysokiej wydajności, przeznaczonej dla elektrycznych ciężkich samochodów ciężarowych do transportu dalekobieżnego i autobusów turystycznych. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, strony zobowiązują się do zainicjowania i przyspieszenia niezbędnego rozwoju infrastruktury ładowania dla rosnącej liczby klientów eksploatujących pojazdy elektryczne

w Europie. W ten sposób firmy te chcą wnieść swój wkład w stworzenie do 2050 r. europejskiego systemu transportowego neutralnego dla klimatu. Utworzenie spółki joint venture jest uzależnione od uzyskania zgód organów regulacyjnych.

Udziały trzech stron umowy w planowanej spółce joint venture będą równe, a jej działalność operacyjna rozpocznie się w 2022 roku, po uzyskaniu wszystkich wymaganych prawem zgód. Strony zobowiązują się zainwestować w tym celu łącznie 500 milionów euro. Według informacji posiadanych przez zaangażowane firmy, jest to jak dotąd zdecydowanie największa inwestycja w infrastrukturę ładowania dla ciężkich samochodów ciężarowych w Europie. W ciągu pięciu lat od utworzenia spółki joint venture strony planują utworzyć i uruchomić co najmniej 1700 punktów ładowania o wysokiej wydajności, wykorzystujących zieloną energię elektryczną. Będą one położone przy autostradach i w ich pobliżu, a także na węzłach logistycznych i w punktach rozładunkowych. Dodatkowi partnerzy i subwencje publiczne mają przyczynić się w przyszłości do znacznego zwiększenia liczby punktów ładowania. Planowana spółka joint venture będzie miała swą siedzibę w Amsterdamie w Holandii i ma działać niezależnie. Może przy tym korzystać z bogatego doświadczenia i wiedzy firm założycielskich w zakresie transportu ciężkiego.

W zamyśle stron umowy przyszła spółka joint venture ma utorować drogę do realizacji Zielonego Ładu Unii Europejskiej, a tym samym do rozwoju neutralnego dla klimatu transportu towarowego do roku 2050 – z jednej strony poprzez zapewnienie niezbędnej infrastruktury, a z drugiej poprzez ukierunkowanie na ekologiczną energię elektryczną w punktach ładowania. Wspólne przedsięwzięcie Daimler Truck, TRATON GROUP i Volvo Group jest odpowiedzią na pilną potrzebę stworzenia wysokowydajnej sieci ładowania, a tym samym wsparcia operatorów flot samochodów ciężarowych w przechodzeniu na rozwiązania transportowe o neutralnej emisji CO2 – zwłaszcza w ciężkim transporcie dalekobieżnym. Wysokowydajna infrastruktura ładowania dla transportu dalekobieżnego stanowi ekonomicznie racjonalną drogę do znacznego obniżenia emisji CO2 w krótkim czasie. Opisywana inicjatywa jest więc ważnym impulsem, prowadzącym do udanego rozwoju transportu dalekobieżnego o neutralnej emisji CO2 z wykorzystaniem ciężkich samochodów ciężarowych i autobusów turystycznych.

Martin Daum, prezes zarządu Daimler Truck: „Wraz z dzisiejszą informacją wysyłamy do branży transportowej i społeczeństwa wyraźny sygnał, podkreślając trwałe zaangażowanie wszystkich partnerów na rzecz samochodów ciężarowych o lokalnie neutralnej emisji CO2. Niezwykle godny uwagi jest fakt wspólnego zaangażowania w rozwój niezbędnej infrastruktury ładowania trzech największych konkurentów w dziedzinie techniki pojazdów ciężarowych. Wraz z Volvo Group i TRATON GROUP kierujemy ten jasny przekaz do wszystkich zainteresowanych stron, aby poszły za naszym przykładem i podjęły natychmiastowe działania”.

Christian Levin, prezes zarządu TRATON GROUP: „Głęboko wierzymy, że jako GRUPA TRATON, wraz z naszymi markami Scania i MAN oraz całą branżą pojazdów użytkowych, jesteśmy częścią rozwiązania prowadzącego do neutralności klimatycznej. Kooperacja z tak silnymi konkurentami jak Daimler Truck i Volvo Group może wydawać się niezwykła. Sprawa ta ma jednak zasadnicze znaczenie, a dzięki tej wyjątkowej współpracy będziemy w stanie szybciej i skuteczniej podjąć działania transformacyjne niezbędne do zwalczania zmian klimatycznych. Nasza spółka joint venture będzie motorem szybkiego przełomu w produkcji ciężarówek i autobusów turystycznych z akumulatorowym napędem elektrycznym – najefektywniejszych i najbardziej zrównoważonych rozwiązań transportowych”.

Martin Lundstedt, prezes i dyrektor zarządzający Volvo Group: „Przechodzimy od słów do czynów. Planowane przez nas wspólne przedsięwzięcie w kooperacji z Daimler Truck i TRATON GROUP stanowi ważny krok w kierunku stworzenia bardziej przyjaznego świata. Tak innowacyjne partnerstwa, jak to, umożliwiają przeprowadzenie niezwykle potrzebnych zmian, które przyniosą korzyści nie tylko naszym klientom, ale i całej branży. Planowane przez nas wspólne przedsięwzięcie jest zarówno historycznym przełomem w transformacji w kierunku transportu niewykorzystującego paliw kopalnych, jak i podkreśleniem zobowiązania Grupy Volvo do osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych netto do 2040 r. oraz zerowej emisji netto floty najpóźniej do 2050 r.”.

Trzej partnerzy postrzegają planowaną spółkę joint venture jako przełom w branży transportowej w zakresie redukcji emisji CO2. Powinien on przynieść szereg korzyści również innym branżom. Najnowszy raport branżowy* wzywa do utworzenia najpóźniej do 2025 r. nawet 15 tys. publicznych i obiektowych punktów ładowania o wysokiej wydajności, a najpóźniej do 2030 r. nawet 50 tys. punktów ładowania o wysokiej wydajności. Pionierska inicjatywa partnerów jest zatem wezwaniem do działania dla wszystkich innych graczy w branży, jak również dla rządów i ustawodawców, aby wspólnie osiągnąć zdefiniowane cele klimatyczne wraz z szybką rozbudową niezbędnej sieci ładowania. Sieć punktów ładowania tworzona przez strony umowy ma być dostępna dla operatorów flot w Europie niezależnie od marki – jest to wyraźny sygnał dla wszystkich innych graczy.

 

Działanie zorientowane na klienta, uwzględniające różne rodzaje zastosowań

W ramach działania zorientowanego na klienta strony biorą pod uwagę różne zastosowania. Operatorzy flot pojazdów z akumulatorowym napędem elektrycznym mogą więc wykorzystywać na ładowanie zarówno 45-minutowy okres odpoczynku kierowcy przewidziany prawnie w Europie – zwłaszcza w transporcie dalekobieżnym, na którym skupi się przyszła spółka joint venture – jak i ładować pojazdy w nocy.

 

Partnerzy w joint venture – konkurenci we wszystkich innych obszarach

Daimler Truck, TRATON GROUP i Volvo Group będą miały równe udziały w planowanej spółce joint venture. Strony pozostają jednak konkurentami we wszystkich innych dziedzinach. Utworzenie spółki joint venture jest uzależnione od uzyskania zgód organów regulacyjnych.

              Obejrzyj online    OBEJRZYJ ONLINE